A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Tetractys Kft , mint Eladó (telephely:1061 Budapest, Andrássy út 43, székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1, adószám: 14698743-2-41); email elérhetőség: kapcsolat@naturalnews.hu, (továbbiakban: Szolgáltató) és a www.healthpass.hu webáruházban (továbbiakban webáruház) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.healthpass.hu weboldalon található elektronikus webáruházban történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

A www.healthpass.hu webáruházban történő vásárlás a webáruházban történő elektronikus úton leadott megrendeléssel, valamint telefonon történő megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A www.healthpass.hu webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen valós adatait megadva érvényes megrendelést ad le, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés, írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják. A mindenkori érvényben lévő Általános Szerződési Feltételekről a weboldalon tud tájékozódni. A megrendelés a teljesítés megkezdéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben, telefonon és elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség.

A www.healthpass.hu webáruház üzemeltetését, kiskereskedelmi és az ügyfélszolgálati tevékenységet a Tetractys Kft végzi.

Eladó adatai:
Cégnév: Tetractys Kft
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1
Telephely címe: 1061 Budapest, Andrássy út 43
Üzemeltető elérhetőségei: kapcsolat@naturalnews.hu

Cégnév: Tetractys Kft
Székhely: Budapest, Váci út 47/B Ü-1
Telephely címe: 1061 Budapest, Andrássy út 43
Tárhelyszolgáltató adatai: Integrity Kft
A tárhely-szolgáltató neve: Tetractys Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: kapcsolat@naturalnews.hu

Vásárlás
2.1 A www.healthpass.hu webáruházban a jegy(ek), mellett minden esetben megtalálhatóak a vásárlói döntéshez szükséges alapvető adatok, információk, a jegy ára, és hogy mit tartalmaz. A feltüntetett árak az alábbiak lehetnek: bruttó árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t, vagy nettó árak, melyek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t. A kiválasztott jegyek mellett található egy „checkbox” melyre kattintva a bepipált jegyeket a megrendelő űrlapon kiválasztotta. 2.2 A kiválasztott jegy(ek), jegyek checkbox kijelölését követően Önnek ki kell választania a fizetési módot. Amennyiben kártyás fizetési módot választ, a rendszer átirányítja Önt a Simple Pay felületére, ahol biztonságosan fizethet kártyájával online. Amennyiben utalásos fizetési módot választ, a rendszerünk a köszönőoldalra irányítja Önt.

Mind a két megrendelési módnál a rendszerünk egy emailt küld a megrendelőnek, melyben az alábbiak találhatóak:

-Sikeres kártyás fizetési mód esetén: rendelt jegy megnevezése, számlázási cím, végszámla letöltő linkje,
-Utalásos fizetés esetén: a számlázási cím, illetve az utalandó összeg, illetve cégünk bankszámla száma, amire várjuk az utalást.

2.4 A megrendelés megtörténtét követően rendszerünk a Vásárló e-mail címére egy elektronikus visszaigazolást küld a megrendelés részletes adataival.

2.5 A vásárlás, a szerződéskötés a megrendelt előfizetések ellenértékének kifizetésekor jön létre. A Belépőjegy a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad.

2.6 A megrendelt jegyet(eket), fizikailag nem kapja meg a Vevő, a helyszínen regisztráció formájában érvényesíti.
Ügyfélszolgálatunk munkatársai készséggel állnak vásárlóink segítségére a megrendelések részleteivel kapcsolatban.

2.7 Amennyiben a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott jegy teltház miatt nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

Szállítási és fizetési feltételek
3.1. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK
Nincs kézzel fogható jegy, így nem történik házhozszállítás.

3.2. FIZETÉSI MÓDOK

Átutalásos fizetés
A vásárlás összegét, átutalással is kiegyenlítheti.

Kérjük, a következő bankszámlaszámra utalja a vásárlás összegét: Budapest Bank Zrt, Bankszámla szám: 10102244-28324100-01005000 ,SWIFT:BUDAHUHB Az átutalás közlemény rovatában kérjük, tüntesse fel a megrendelés számot, illetve a Megrendelő nevét.

2.Bankkártyás fizetés

OTP Mobil Szolgáltató, SimplePay
1143 Budapest, Hungária krt.17-19

E-mail: :. ugyfelszolgalat@simple.hu
Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó SimplePay rendszer. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
Az elállás joga, az elállás részletei, jótállás, szavatosság
4.1 Amennyiben az Ügyfél a belépőjegy kifizetése után el kíván a vásárlástól állni, azt a kifizetését követő 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet rendelkezik.

4.2 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a megrendelt árut kifizette. Természetesen az ügyfél a belépőjegy megvásárlásától a rendezvény előtt bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

4.4 Az Ügyfél az elállás jogát egyértelmű nyilatkozat formájában vagy az alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja:

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Tetractys Kft

Email: kapcsolat@naturalnews.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi belépőjegy/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

[ Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló előfizetés vagy szolgáltatás megjelölése ]

Szerződéskötés időpontja /előfizetés átvétel időpontja: [ a megfelelő adat megadandó ]

A fogyasztó neve: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó címe: [ értelemszerűen kitöltendő ]

A fogyasztó aláírása: [ kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén aláírandó ]

Kelt: [ értelemszerűen kitöltendő ]

4.5 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Amennyiben az ügyfél, a jelen fejezetben leírtaknak megfelelően eláll a szerződéstől, a belépőjegy tárgyát képző rendezvényre nem mehet be.
A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja. A visszatérítés mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semminemű többletköltség nem terheli.
4.8. A garancia nem vonatkozik külső okokból bekövetkezett károkra (pl. baleset, villámcsapás, törés, korona vírus miatti vis major) esetére.
Egyebek
5.1 A www.healthpass.hu webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely A www.healthpass.hu webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős A www.healthpass.hu webáruházához való kapcsolódásáért és A www.healthpass.hu áruház weboldalán történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák A www.healthpass.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadottadat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

5.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését és visszautasíthatja vásárlási szándékát.

5.4 A Tetractys Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél A www.healthpass.hu webáruház alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a webáruház által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el webáruház üzemeltetője.

5.5 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék.

5.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.